Programa de graduación 1er Kyu

 • MOROTE DORI KOSHINAGE
 • RYOTE DORI KAITENAGE
 • GYAKU KATATE DORI KOSHINAGE
 • USHIRO KATATE DORI KUBI SHIME SANKYO
 • USHIRO ERI DORI IRIMINAGE
 • USHIRO ERI DORI TENCHINAGE
 • USHIRO KUBI SHIME SANKYO
 • USHIRO RYOTE DORI JUJIGARAMI
 • USHIRO DORI AIKIOTOSHI
 • USHIRO RYO KATA DORI AIKIOTOSHI
 • SHOMEN UCHI KOSHINAGE
 • SHOMEN UCHI UDEKIMENAGE
 • SHOMEN UCHI KOKYUNAGE
 • YOKOMEN UCHI GOKYO
 • JODAN TSUKI IKKIO
 • JODAN TSUKI NIKYO
 • JODAN TSUKI SHIHONAGE
 • GYAKU YOKOMEN UCHI IKKYO
 • GYAKU YOKOMEN UCHI HIJIKIMEOSAE
 • GYAKU YOKOMEN UCHI IRIMINAGE
 • GYAKU YOKOMEN UCHI KOTEGAESHI
 • SHOMEN TSUKI KOTEGAESHI
 • MAE GERI KOKYUHO
 • SUWARI WAZA: 5 TÉCNICAS
 • HANMI HANTACHI WAZA: 5 TÉCNICAS
 • AIKI JO: KATA DE 13 MOVIMIENTOS
 • JIJU WAZA